วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 วงจรดิจิตอล

วงจรดิจิตอล
การทำงานของวงจรดิจิตอลเป็นการทำงาน แบบตรรกศาสตร์กล่าวคือเป็นการทำงานที่อาศัยการ
เปรียบเทียบค่า “จริง” หรือ “เท็จ” ซึ่งเป็นรูปแบบการ คิดในลักษณะแสดงสถานะ 2 สถานะ สำหรับการ
ทำงานของวงจรดิจิตอลจะใช้สัญญาณการควบคุมที่ แบ่งด้วยระดับแรงดันไฟฟ้า 2 ระดับเรียกว่าลอจิกต่ำ
หรือ “0” และลอจิกสูงหรือ “1”
ระดับแรงดันที่ใช้แบ่งสถานะทางลอจิกสำหรับ วงจรดิจิตอลจะแบ่งตามกลุ่มชนิดของอุปกรณ์ได้ 2
กลุ่มคือทีทีแอล(TTL) และซีมอส(CMOS) ดังนี้


5 โวลท์ (เท่ากับระดับไฟเลี้ยงที่ป้อนให้วงจรดิจิตอล) โดยกำหนดให้ระดับแรงดันที่มีค่ามากกว่า 2 โวลท์ขึ้น
ไปเป็น “1” (ลอจิกสูง) และระดับแรงดันที่น้อยกว่า 0.8 โวลท์เป็น “0” (ลอจิกต่ำ) กลุ่มซีมอสเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่มีลักษณะพิเศษ คือระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เลี้ยงวงจรจะมีค่าเป็นช่วงตั้ง แต่ 3 โวลท์ถึง 18 โวลท์ ดังนั้นการกำหนดค่า สถานะลอจิกจึงขึ้นกับแรงดันไฟเลี้ยง โดยกำหนดให้ ระดับแรงดันที่มีค่าน้อยกว่า 1/3 ของแรงดนั ไฟเล้ยี งมี สถานเป็น “0” และระดับแรงดันที่มีค่ามากกว่า 2/3 ของแรงดันไฟเลี้ยงมีสถานเป็น “1”
รูปที่ 4.1 ระดับแรงดันของสถานะในวงจรดิจิตอล ในรูปที่ 4.2 แสดงรูปร่างทั่วไปของอุปกรณ์
ดิจิตอลที่เรียกว่าไอซี (IC : Integrated Circuit) ซึ่งมีใช้ งานหลักๆอยู่ 2 กลุ่มใหญ่คือ
1. กลุ่มไอซีตระกูลทีทีแอล เป็นไอซีที่ใช้ ระดับสัญญาณแบบทีทีแอล โดยทั่วไป เบอร์ของไอซีมักขึ้นต้นด้วย 74xx หรือ 74LSxx (LS : Low speed)
2. กลุ่มไอซีตระกูลซีมอส เป็นไอซีที่ใช้ ระดับสัญญาณแบบซีมอส โดยทั่วไป เบอร์ของไอซีมักขึ้นต้นด้วย 40xx หรือ 54xx หรือ 74HCxx (HC : High speed CMOS)
ระบบตัวเลข ระบบตัวเลขหรือเลขฐานที่นิยมใช้ในงาน
ดิจิตอลมีด้วยกัน 4 ระบบเลขฐานคือ
1. ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) มีตัวเลขในระบบคือ 0 และ 1
2. ระบบเลขฐาน 8 (Octal Number System) มีตัวเลขในระบบคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7
3. ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System) มีตัวเลขในระบบคือเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
4. ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) มีตัวเลขในระบบคือ เลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E และ F ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าวงจรดิจิตอลเป็นวงจร ที่ทำงานโดยอาศัยสถานะลอจิก 2 สถานะคือสถานะ ลอจิก “0” หรือลอจิก “1” ซึ่งเปรียบได้กับระบบเลขฐาน สองที่มีตัวเลขเพียงสองตัวคือ 0 และ 1 ดังนั้นระบบตัว เลขจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงจรดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น